Polityka Prywatności

Menu       Polityka Prywatności   

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Administrator prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CREDO Jarosław Kochaniewski z siedzibą w Bogusławicach informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Panu/Pani określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CREDO Jarosław Kochaniewski, właściciela serwisu ogłoszeniowego www.Agrogielda.pl


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i zasadami związanymi z RODO jak również z polityką prywatności serwisu www.Agrogielda.pl
INFORMACJE I ZASADY ZWIĄZANE Z RODO1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma CREDO Jarosław Kochaniewski, z siedzibą w 55-010 Bogusławice, ul. Dębowa 15, NIP: 6422657062, REGON: 022380468 (dalej zwana „Administratorem”)
2. Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Jarosław Kochaniewski, z którą można się skontaktować poprzez email: kontakt @ agrogielda . pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.
8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU AGROGIELDA.PL§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1. Administrator danych osobowych – CREDO Jarosław Kochaniewski, Bogusławice, ul. Dębowa 15, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 6422657062, REGON: 022380468, zarządzający Serwisem internetowym dostępnym pod adresem www.agrogielda.pl chroni prywatność swoich Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Użytkownikiem Serwisu www.agrogielda.pl jest każdy Zainteresowany lub Ogłoszeniodawca, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego www.agrogielda.pl.

5. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.agrogielda.pl. § 2. DANE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH


1. Administrator danych gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.

2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.

3. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:

a) dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta: 

- w przypadku Ogłoszeniodawcy (osób prywatnych) – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło,

- w przypadku Ogłoszeniodawców (firm) – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło. 

b) dane niezbędne do logowania do Konta – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, 

c) dane niezbędne do wystawienia Ogłoszeń:

- w przypadku Ogłoszeniodawców (osób prywatnych) - imię, adres zamieszkania (województwo, miasto/kod pocztowy), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu; opcjonalnie adres zamieszkania (ulica), drugi numer telefonu,

- w przypadku Ogłoszeniodawców (firm) - imię, siedziba/ oddział firmy (województwo, miasto/kod pocztowy), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu; opcjonalnie: adres (ulica), drugi nr telefonu.

- w przypadku zarządzania kontem Ogłoszeniodawców (firm) - nazwa firmy, siedziba firmy.

d) dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – dane osobowe Użytkownika, adres e-mail,

e) dane niezbędne w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera – adres e-mail.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Serwis, oraz inne dane, podane przez Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

5. Administrator danych gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać może:

bezpośrednio za pośrednictwem Konta, 

poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@agrogielda.pl. 

6. Zbiór danych osobowych Serwisu internetowego www.agrogielda.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.§ 3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator danych może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności – w celu obsługi procesu rejestracji i utworzenia Konta, logowania do Konta, a także innych Usług świadczonych przez Administratora, o których mowa we wszystkich dokumentach mających zastosowanie do usług świadczonych przez Serwisu www.agrogielda.pl – w szczególności w Regulaminie Serwisu www.agrogielda.pl. 

3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora danych oraz celem przesyłania Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem. Na takie działanie Administratora danych, Użytkownik wyraża zgodę podczas wypełniania Formularza rejestracji i tworzenia Konta.

4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących od innych podmiotów współpracujących z Serwisem. Na takie działanie Użytkownik musi wyrazić odrębną, wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu www.agrogielda.pl, tj. przez czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym posiadania indywidualnego Konta na Serwisie. 

6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.

7. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu internetowego www.agrogielda.pl prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich zgromadzonych informacji o Użytkownikach w przypadku restrukturyzacji Serwisu, jego sprzedaży, fuzji, wejścia w spółkę, przypisania, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części Serwisu. O przeprowadzeniu procesu Użytkownik będzie informowany każdorazowo w przypadku zaistnienia wspomnianego, dzięki czemu będzie mógł zadecydować o dalszym korzystaniu lub tez zaprzestaniu korzystania z Serwisu.

9. Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

10. Administrator danych wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w Serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych. § 4. ZASADY PRZEKIEROWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA 


Na Serwisie mogą znajdować się lub też Serwis może przekazywać swoim Użytkownikom łącza do stron internetowych, adresów e-mail, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.§ 5. ZABEZPIECZENIA


1. Administrator danych dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.

3. Wszelkie podejrzenia występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych kierując do niego odpowiednią wiadomość na adres: kontakt@agrogielda.pl.§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz dokonać usunięcia prowadzonego Konta. 

2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji i tworząc Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.11.2016 roku.