Regulamin

Menu       Regulamin   

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AGROGIELDA.PL§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.agrogielda.pl oraz domenami www.agrogiełda.pl i www.agrogielda.com.pl, prowadzony jest przez CREDO Jarosław Kochaniewski, ul. Bogusławice ul. Dębowa 15, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 6422657062, REGON: 022380468, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, telefon: 602 800 804, adres e-mail: kontakt@agrogielda.pl.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis.

 2. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający ogólne prawa i obowiązki Stron oraz zasady i warunki korzystania z Serwisu,

 2. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy Administratora funkcjonujący pod adresem www.agrogielda.pl, oraz domenami www.agrogiełda.pl i www.agrogielda.com.pl za pośrednictwem którego Administrator świadczy na rzecz Ogłoszeniodawców i Zainteresowanych, usługi określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności umożliwia zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń rolniczych w Serwisie;

 3. Administrator – CREDO Jarosław Kochaniewski, ul. Bogusławice ul. Dębowa 15, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 6422657062, REGON: 022380468, zarządzający Serwisem,

 4. Ogłoszeniodawca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej także: osoba prywatna), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej także: firma), która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w szczególności – przegląda i zamieszcza Ogłoszenia rolnicze w Serwisie, dotyczące oferowanych przez siebie Produktów lub świadczonych usług,

 5. Zainteresowany – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających w szczególności na przeglądaniu i wyszukiwaniu interesujących ją Ogłoszeń rolniczych wystawianych przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Serwisu,

 6. Ogłoszenie rolnicze – sporządzone przez Ogłoszeniodawcę, ogłoszenie rolnicze stanowiące tym samym zaproszenie do zawarcia umowy, zamieszczane za pośrednictwem Serwisu, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,

 7. Produkty i usługi – dodane przez Ogłoszeniodawcę w ramach Ogłoszenia rolniczego odpowiednio rzeczy ruchome oraz świadczone usługi,

 8. Usługa – przedmiot Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Ogłoszeniodawcy lub Zainteresowanego w oparciu o niniejszy Regulamin,

 9. Usługa płatna – Usługa podlegająca odrębnej opłacie, do której zaliczane są w szczególności Usługa promowania Ogłoszeń rolniczych,

 10. Cennik – dokument zawierający zestawienie stawek i opłat za Usługi płatne dostępne na stronie internetowej Serwisu, a także określający zasady ich naliczania, będący jednocześnie integralną częścią Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 11. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie świadczonej przez Administratora Usługi płatnej,

 12. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

 13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Ogłoszeniodawcę lub Zainteresowanego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są przede wszystkim dane wskazanych podmiotów,

 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), zawierana przez Ogłoszeniodawcę lub Zainteresowanego z Administratorem za pośrednictwem Serwisu internetowego w języku polskim.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:

 1. prowadzenia Konta w Serwisie,

 1. tworzenia oraz zamieszczania Ogłoszeń rolniczych przez Ogłoszeniodawcę,

 2. przeglądania oraz wyszukiwania Produktów i usług,

 3. promowania Ogłoszeń rolniczych,

 4. kojarzenia Ogłoszeniodawcy z Zainteresowanym,

 5. kontaktu oraz nawiązania współpracy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Zainteresowanym,

 6. prowadzenia Newslettera.

 1. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu i Cennik.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Ogłoszeniodawcy i Zainteresowanego, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, podane na stronach internetowych Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 4. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Ogłoszeniodawca oraz Zainteresowany zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany mają prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

 4. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 5. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 6. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@agrogielda.pl wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG


 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.agrogielda.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Administrator świadczy na rzecz Zainteresowanego bezpłatne Usługi polegające na:

 1. przeglądaniu Ogłoszeń rolniczych,

 2. przeglądaniu oraz wyszukiwaniu Produktów i usług,

 3. kierowaniu do Ogłoszeniodawców wiadomości za pośrednictwem Serwisu,

 1. Administrator świadczy na rzecz Ogłoszeniodawcy dwa rodzaje Usług:

  1. Usługi bezpłatne,

  2. Usługi płatne.

 2. Bezpłatne usługi świadczone przez Administratora na rzecz Ogłoszeniodawcy polegają na:

 1. możliwości utworzenia Konta w Serwisie,

 2. możliwości zamieszczania Ogłoszeń rolniczych,

 3. otrzymywaniu wiadomości od Zainteresowanego i możliwości odpowiadania na nie.

 1. Płatne usługi świadczone przez Administratora na rzecz Ogłoszeniodawcy polegają na:

 1. promowaniu ogłoszeń rolniczych.

 1. Usługa promowania Ogłoszeń rolniczych polega na:

 1. podświetleniu zamieszczonego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia rolniczego,

 2. wyróżnieniu zamieszczonego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia w sekcji wyróżnionych Ogłoszeń rolniczych w danej kategorii,

 3. wyświetleniu zamieszczonego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia rolniczego przed innymi niepromowanymi Ogłoszeniami w danej kategorii.

 1. W związku z funkcjonalnościami, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu Ogłoszeniodawca ma możliwość dotarcia do znacznie większego kręgu odbiorców, jednakże Administrator nie czyni żadnych gwarancji w przedmiocie skuteczności opisanych metod promocji.

 2. W przypadku płatnych usług promowania Ogłoszeń rolniczych przez Ogłoszeniodawcę, Administratorowi przysługuje wynagrodzenie według Cennika, umieszczonego w Koncie Ogłoszeniodawcy. Podstawą płatności jest dowód zakupu wystawiony przez Administratora.

 3. Ogłoszeniodawca będący firmą wyraża zgodę na wystawienie faktur w formie elektronicznej. Faktury dostępne będą w formacie PDF do pobrania z Konta Ogłoszeniodawcy lub wysłane na podany przez niego adres e-mail.

 4. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się z umieszonymi w nim Ogłoszeniami rolniczymi mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

 5. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie Ogłoszenia rolniczego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 6. Ogłoszenia rolnicze w Serwisie można dodawać bez konieczności zakładania konta, wypełniając jedynie wymagane w formularzu pola za pomocą zakładki „Dodaj Ogłoszenie” dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

 7. Przed zamieszczeniem Ogłoszenia rolniczego Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień

 1. Umowa dotycząca zamieszczenia Ogłoszenia rolniczego w Serwisie zawierana jest na okres 30 dni, w przypadku ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę będącego osobą prywatną lub 90 w przypadku Ogłoszeniodawców - firm i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Ogłoszeniodawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

 2. Rejestracji dla Ogłoszeniodawcy w Serwisie www.agrogielda.pl można dokonać za pomocą Formularza rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.

 3. Dokonując rejestracji w sposób, o którym mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych:

 • adresu e-mail,

 • hasła

 1. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

 2. Ogłoszeniodawca uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem adresu e-mail (login) i hasła. Potwierdzenie założenia Konta zostanie przesłane Ogłoszeniodawcy przez Administratora w formie wiadomości e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym.

 3. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Ogłoszeniodawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę na adres e-mail Administratora: kontakt@agrogielda.pl.

 4. Logowanie do Serwisu może odbywać się także za pośrednictwem konta Facebooka i Google.
  Cel i zakres gromadzonych danych oraz ich dalsze opracowywanie i wykorzystanie przez Facebook i Google, jak również związane z tym prawa użytkowania i możliwości ustawień do celów ochrony sfery prywatnej zamieszczono we wskazówkach dotyczących ochrony danych, odpowiednio dla Facebook:
  http://www.facebook.com/about/privacy i Google https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/?fg=1

 5. Ogłoszeniodawca dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie powinien niezwłocznie poinformować o nich Administratora.

 6. W przypadku zamieszczenia Ogłoszeń o treści sprzecznej z prawem oraz o których mowa w pkt 20 poniżej, Administrator jest uprawniony do zablokowania w/w Ogłoszeń i nie dopuszczenia do ich zamieszczenia w Serwisie.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub pozbawienia podmiotu statusu Ogłoszeniodawcy i rozwiązania Umowy po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, w szczególności w przypadku:

 1. naruszenia przez Ogłoszeniodawcę przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu i wiążących umów,

 1. Ogłoszeniodawca nie może publikować i rozpowszechniać w Serwisie Ogłoszeń, które w szczególności mogą:

 1. naruszać prawo i niniejszy Regulamin,

 2. naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

 3. mieć charakter erotyczny,

 4. zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,

 5. zawierać wulgaryzmy

 1. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za treść Ogłoszeń oraz za ewentualne szkody spowodowane podaniem i dostarczaniem przez niego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i treści.§ 4. REKLAMACJA


 1. Ogłoszeniodawca oraz Zainteresowany mogą złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Ogłoszeniodawca lub Zainteresowany powinien dokonać po ich stwierdzeniu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@agrogielda.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Ogłoszeniodawcy lub Zainteresowanego, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Ogłoszeniodawcy lub Zainteresowanego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Ogłoszeniodawcy i Zainteresowany, będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, ze względu na charakter świadczonych usług, odstąpienie jest możliwe w każdym momencie, poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usuniecie Konta.


§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Administrator nie jest stroną umów sprzedaży pomiędzy Zainteresowanym a Ogłoszeniodawcą wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy sprzedaży przez Zainteresowanego lub Ogłoszeniodawcę, w szczególności za zdolność Ogłoszeniodawcy do sprzedaży lub wypłacalność Zainteresowanego. Administrator występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu pozwalającego kojarzyć miedzy sobą Ogłoszeniodawcę z Zainteresowanym, Administrator nie uczestniczy w faktycznej realizacji umów sprzedaży i nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże umów.

 2. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis będzie wolny od błędów lub, że dostęp do niego będzie ciągły lub nieprzerwany.

 3. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Ogłoszeniodawcy lub Zainteresowanemu korzystanie z Serwisu.

 4. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany ponoszą wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niech prawa, Regulaminu Serwisu lub praw osób trzecich.

 5. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany ponoszą odpowiedzialność za szkody i koszty spowodowane przez ich nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Serwisu i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku ich działań.

 6. Ogłoszenia rolnicze są tworzone wyłącznie przez Ogłoszeniodawców, którzy ponoszą odpowiedzialność za treści oraz za ewentualne szkody spowodowane podaniem i dostarczaniem przez nich nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i treści.


§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub korzystanie z usługi bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.


§ 8. PRAWA AUTORSKIE


 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


§ 9. LICENCJA


 1. Zamieszczając w Serwisie zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy Ogłoszeniodawca udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Serwisu, w tym opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Zainteresowany i Ogłoszeniodawca, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Stronie będącej konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Strona może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Powyższego przepisu nie stosuje się do Stron nie będących jednocześnie konsumentem, wówczas spory rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2016 roku.

INFORMACJE I ZASADY ZWIĄZANE Z RODO


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma CREDO Jarosław Kochaniewski, z siedzibą w 55-010 Bogusławice, ul. Dębowa 15, NIP: 6422657062, REGON: 022380468 (dalej zwana „Administratorem”)
2. Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Jarosław Kochaniewski, z którą można się skontaktować poprzez email: kontakt @ agrogielda . pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.
8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.